ข้อกำหนดและเงื่อนไข


บทนำ

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ, เสียง, ภาพถ่ายหรือข้อความผลิตภัณฑ์ของสินค้า และเนื้อหาสาระต่างๆ และเครื่องหมายทางการค้า ที่เป็นลิขสิทธิ์จดทะเบียนของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่อยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นเพื่อให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย มีสิทธิ์หรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ, ดัดแปลง, จัดเก็บ, ถ่ายโอน, ลอกเลียนแบบ, เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์เว้นแต่การใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้นๆ การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอและทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่มีความปลอดภัยเจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว


เครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชั่น Sacit Mobile Shop ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า (สัญลักษณ์ทางการของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตกรรม ประกอบด้วย ตัวหนังสือชื่องค์กร (Wordmark) "sacit" ในลักษณะตัวพิมพ์เล็ก จัดวางร่วมกับสัญลักษณ์ interweave เสมอ โดยให้ปรากฎใช้ในรูปแบบตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว สีม่วง 7652 เป็นรูปแบบสีมาตราฐาน) หรือเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิของ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ดังนี้ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop รวมทั้งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพ, ข้อมูลประกอบ, บทความ หรือเนื้อหา ที่ประกอบอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึงรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ ทั้งในส่วนงานออกแบบกราฟฟิค, เทมเพลทและส่วนประกอบโดยรวมทั้งหมด


การลงทะเบียนใช้บริการ

ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop ต้องตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั้งรายชื่อ, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล เพื่อประโยชน์ในกระบวนการติดต่อ ซื้อขาย ระหว่าง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กับผู้ที่สมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop โดยที่หากมีการแก้ไขข้อมูลหรือรายละเอียดที่ท่านได้ให้กับบริษัท ท่านต้องตกลงเพื่อที่จะมีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องผ่านช่องทางเมนู “ข้อมูลสมาชิก” ที่อยู่ในเว็บไซต์เท่านั้น


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ท่านอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง ทางเราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ


การให้ข้อมูลเท็จหรือสร้างความเสียหาย

ห้ามใช้เว็บไซต์ www.sacitshop.com และแอปพลิเคชัน Sacit mobile shop เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือ ข้อมูลใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่, รังควาน, เจตนาทำลายชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, หยาบคาย, คุกคาม, มุ่งร้าย, ลามกอนาจาร, ส่อไปในทางเรื่องเพศ, ก้าวร้าว, ทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ, ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้ด้วย เหตุนี้หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือข้อความ รวมถึงรูปภาพใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้น และทาง สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย รวมถึงหนี้สินค่าเสียหาย และรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไป