ธิมา ธิมากูลปักส

นางสาวนิธิมา ธิมากูล เริ่มต้นเรียนรู้งานปักผ้าตามแบบ ราชสำนักไทยโบราณ จากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (หญิง) ชื่อเดิม “วิทยาลัยในวัง” ซึ่งนางสาวนิธิมาได้เข้าศึกษาเป็น นักเรียนรุ่นที่ 5 ของโรงเรียน ได้เรียนรู้เทคนิคการปักผ้า จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน จนสามารถปักผ้าตาม แบบโบราณได้ โดยมีเทคนิคหลัก 8 เทคนิค ได้แก่ ปักไหมสี ทองแผ่ลวด หักทองขวาง ล้อมไหมทอง ปักดิ้นหนุน ปักดิ้น เลื่อม ปักทองแล่ง และเดินไหมทอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคนิค โบราณที่ในปัจจุบันเหลือผู้ชำนาญในการปักผ้าโบราณ น้อยราย เนื่องจากงานปักแต่ละประเภทล้วนต้องใช้ทักษะ เชิงช่างชั้นสูง ต้องเป็นผู้อุทิศตนในการฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอ จนกว่าจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาตามแบบ ราชสำนักไทยโบราณที่มีความละเอียด ประกอบกับการเป็น คนช่างสังเกต จึงจดจำเทคนิคการปักผ้าแบบโบราณที่ไม่มี บันทึกในตำราการเรียน โดยสังเกตจากการปักสาธิตของ อาจารย์ผู้ฝึกสอนหลายท่าน บางครั้งก็นำผ้าปักโบราณ ผืนเก่าที่พบเห็นในพระบรมมหาราชวัง นำมาเป็นต้นแบบเพื่อ ทดลองปักตามแบบด้วยตนเองจนสำเร็จ