ณทนา ธนประดิษฐ์ประดิ

นางสาวมัณทนา ธนประดิษฐ์ มีความชื่นชอบในงาน ประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็ก จึงได้เลือกศึกษาสายอาชีพที่โรงเรียน การช่างสตรีโชติเวช (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช ในปัจจุบัน) ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้รับ โอกาสจากนายเศวต ธนประดิษฐ์ ผู้เป็นอา ซึ่งขณะนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ในสมัยพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล นายเศวตได้ให้โอกาส นางสาวมัณทนา เข้ามาช่วยงานฝีมือในพระบรมหาราชวัง ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ นางสาวมัณทนา มีโอกาสได้ฝึกฝนฝีมือการจัดดอกไม้จาก ครูผู้เชี่ยวชาญหลายท่านภายในพระบรมหาราชวัง เมื่อ สั่งสมประสบการณ์มากพอ นายเศวตจึงมอบหมายให้ นางสาวมัณทนา มีหน้าที่ทำงานให้กับฝ่ายในและเป็น ผู้รับใช้ให้กับคุณท้าวโสภานิเวศน์ (ท้าวนาง ควบคุมดูแล อันเตปุริกราชนารี หรือคุณท้าวว่าการทั่วไป ช่วยราชการ ในกองบัญชาการของท้าววรจันทร์) ซึ่งนางสาวมัณทนา ได้รับหน้าที่ให้ดูแลงาน ที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เครื่องสดในทุกโอกาสสำคัญ เช่น พิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานประดับตกแต่ง สถานที่ ตกแต่งพระแท่น และพระมหาเศวตฉัตร เป็นต้น